Звіт можна отримати за посиланням:  Дослідження факторів, що впливають на формування та встановлення базового рівня споживання енергії громадськими будівлями та роль базового рівня при проведенні енергетичної оцінки будівель та застосуванні механізму ЕСКО

Близько 40% енергетичних ресурсів в Україні споживають будівлі, в тому числі громадські будівлі – школи, дитячі садки, лікарні, державні установи, заклади культури. Потенціал енергозбереження будівель становить 50-60%. Характерною особливістю громадських будівель є те, що крім високих витрат енергії громадські будівлі мають недостатньо високий рівень мікроклімату та санітарногігієнічних умов.

В Україні прийнятий Закон «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації». Закон передбачає запровадження енергосервісних договорів – договорів з фінансуванням з фактичної економії енергоресурсів. Цей звіт присвячений проблемі формування «базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів», що є базою порівняння для визначення розрахункової економії енергії – джерела фінансування впровадження термомодернізації будівель. Особливість та складність проблеми полягає в тому, що підвищення енергоефективності будівель має забезпечити скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів при одночасному підвищенні рівня комфорту у приміщеннях.

Згідно згаданого вище Закону базовий рівень споживання ПЕР має прийматись, як фактичне споживання ПЕР усереднене за три роки, що передують року, з якого починає діяти енергосервісний договір. Такий порядок визначення базового рівня не враховує багато факторів, серед яких головним є фактор забезпечення нормативних мікрокліматичних та гігієнічних вимог. Метою дослідження є підтвердження факту, що у більшості громадських будівель не забезпечується оптимальний чи допустимий рівень комфорту, що суттєво знижує базовий рівень, що в свою чергу, негативно впливає на інвестиційну привабливість ЕСКО-договорів та не сприяє підвищенню рівня комфорту. Матеріали проведених досліджень базуються на виконаних енергетичних аудитах громадських будівель в Полтавській, Київській, Сумській, Чернівецькій та інших областях та АР Крим. У матеріалах дослідження приведений аналіз діючих мікрокліматичних та гігієнічних вимог для громадських будівель. Проведений аналіз залежності споживання ПЕР будівлями від рівня забезпечення мікрокліматичних умов. Особлива увага приділена питанню забезпечення необхідного повітрообміну у будівлях, як фактору комфорту та важливого фактору впливу на споживання енергії Особливою метою дослідження є надання аргументів на користь прийняття методології встановлення базового рівня споживання енергії будівлями, що базуються на розробці розрахункової (математичної) енергетичної моделі будівель, що передбачається діючими національними стандартами України.

Формування базового рівня споживання ПЕР пропонується розглядати виключно спільно з питанням проведення енергетичної оцінки та сертифікації будівель шляхом обов’язкової розробки розрахункової енергетичної моделі будівлі, що враховує всі фактори, що впливають на рівень комфорту у будівлях та на рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів. Розрахункова енергетична модель будівлі має розроблятись за результатами обов’язкового проведення енергетичного аудиту будівлі та стати основою для формування системи енергетичного менеджменту будівлі. Важливим є висновок про необхідність підвищеної уваги до питань нормування та забезпечення мікрокліматичних умов у громадських будівлях. Аналіз повітрообміну у будівлях має стати обов’язковим розділом енергетичних аудитів, що проводяться у громадських будівлях.